وارد کردن اطلاعات قبض مورد نظر جهت پرداخت
  • مقادیر شناسه قبض و شناسه پرداخت الزامی می باشند.
  • پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد.