وارد کردن اطلاعات قبض ها جهت پرداخت
چگونه از این بخش استفاده کنید
ارسال فایل
فهرست قبض ها

شناسه قبضشناسه پرداختنوع قبضمبلغ قبضعملیات
برای وارد کردن اطلاعات شناسه قبض و شناسه پرداخت، روی دکمه "ردیف جدید" کلیک نمایید.
وارد کردن پست الکترونیک