محاسبه مبلغ سپرده
پس از وارد کردن مقدار سود مورد نظر برای سپرده گذاری و انتخاب نوع سپرده و سپس با کلیک بر روی کلید " محاسبه شود"می توانید حداقل مبلغ سپرده جهت دریافت این میزان سود را محاسبه نمایید .
----